محاسبه پارالاکس

ارتفاع نقطه B :

پارالاکس نقطه A :

پارالاکس نقطه B :
اختلاف پارالاکس A,B اختلاف ارتفاع A,B ارتفاع نقطه A
0 0 0